About me. And about the law.

Koppige copywriting. Straffe storytelling. Volbloed blog.
Ik schrijf voor marketing- en communicatiebureaus, magazine hier, kleine zelfstandige daar, website ginder.
SEO-gerichte long & short copy, testimonials, newsletters, posts voor social media e.a. web content, redactie, revisie en correctie, vertaling. Ook proeflezen (N/E) van master- of bachelorproef, eindwerk, thesis, essay.

Dus.
Coffeewriter nodig?
Geef gerust een belleke op 0498/65 29 02 of mail me op franck.vanhee@telenet.be.
Couleur locale: Waregem en bij uitbreiding heel West- en Oost- en de rest van Vlaanderen.

Van opleiding & nature germanist Duits/Engels.
Voorbij de sérieux van copywriting freewheel ik in storyte!!ing
op VisualVerse / ZeroFlash / TheFictionPool / … (o.m. geselecteerd @ WordPress writing competition).
Outside the box: financieel-economische columns en opiniestukken op o.m. biflatie.nl, deaandeelhouder.nl, vfb.be, spaarvarkens.be, consul-fund.be, econopolis.be, …

 

En dan nu tijd voor de wet. Dolle pret! (Not)

PRIVACY – COOKIES – DISCLAIMER!!

Ja ‘k weet het. Taalkundig gezien riekt dat hier naar rigor mortis. Dus. Neus dichtknijpen, kotszakje klaar en lezen maar.

Privacy- en cookie-policy.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26/01/2019.

(Nogmaals, met excuses voor de stijve stijl.) Om mijn dienstverlening te kunnen aanbieden, ben ik genoodzaakt enkele van jouw persoonsgegevens te verwerken. Ik engageer mij om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacy-regelgeving, inbegrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). In deze privacy-verklaring vind je toelichting over deze verwerking. Eventuele aanpassingenaan deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Ik behoud mij het recht voor de inhoud van deze cookie- en privacy-policy te wijzigen zonder jou daarvan te verwittigen. Het doorvoeren van dergelijke wijziging op deze pagina volstaat. Ik raad je dus aan om deze cookie- en privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Eerst en vooral: blogposts of andere tekst op deze site met een financieel-economische ondertoon zijn mijn persoonlijke visie of interpretatie en zijn GEENSZINS bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling tot het doen van wat voor belegging dan ook. Ik geef mijn kijk op een macroplaatje. En voor specifieke beleggingen (welke dan ook) moet jij je huiswerk maken en/of naar je bankier of ander financieel expert gaan. Ik draag dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor enige belegging die iemand zou doen na het lezen van mijn posts.

Deze website www.kschrijvekik.be is eigendom van Franck Vanhee. Bij je bezoek aan deze website www.kschrijvekik.be kan je aangeven of je al dan niet akkoord bent met mijn privacy- en cookie-policy. Druk je op de OK-button of surf je gewoon verder op de site, dan verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen bij het surfen op mijn website kschrijvekik.be. Op deze pagina breng ik jou ter kennis welke gegevens ik verzamel wanneer je mijn website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee jouw gebruikservaring verbeter. Zo snap je precies hoe het werkt. Ik verwerk deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De verwerking van jouw persoonsgegevens heeft slechts als doel onze dienstverlening te kunnen aanbieden. Zonder deze verwerking is een beroep op mijn dienstverlening niet mogelijk. Dit privacybeleid is van toepassing op mijn diensten (via deze website kschrijvekik.be). Jij dient je ervan bewust te zijn dat ik niet verantwoordelijk ben voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef jij aan het privacybeleid te accepteren. Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van mijn site kschrijvekik.be en ik draag er zoveel mogelijk zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ik ben te bereiken op bovenvermeld adres, op gsm 0498/652902 of via mail franck.vanhee@telenet.be.

Wanneer jij je aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst te kunnen uitvoeren. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Daarnaast geef je mij toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over mijn eigen dienstverlening, alsook over de diensten van de dienstverleners die een beroep doen op mijn dienstverlening. Je hebt op elk ogenblik het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je geen nieuwsbrieven meer zal ontvangen.

In overeenstemming met de wetgeving verwerk ik persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden: op basis van uitvoering van de overeenkomst zoals met jou overeengekomen; of de uitoefening van contracten/overeenkomsten; of op basis van gerechtvaardigd belang om de betrokkene te kunnen helpen na het invullen van een contactformulier of aanklikken van de e-mail op de website; of op basis van jouw toestemming door het uitdrukkelijk aanvaarden van dit privacybeleid.

Ik verbind mij er toe enkel de gegevens te verzamelen en te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt.

Bij een bezoek aan mijn site kunnen volgende persoonsgegevens door mij verwerkt worden:

 • jouw domeinnaam (IP-adres) als je een bezoek brengt aan onze webpagina’s
 • jouw e-mailadres als je boodschappen/vragen plaatst op deze website
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die jij op mijn site raadpleegt
 • alle informatie die jij vrijwillig verstrekt hebt
 • jouw voor- en achternaam
 • jouw telefoonnummer indien door jou vermeld
 • jouw boodschap

Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van mijn website te verbeteren
 • om, mits jouw akkoord, jou een nieuwsbrief (blog-alert) te kunnen bezorgen
 • deze informatie wordt NIET gebruikt om jou zonder toestemming direct mail te sturen

Wanneer jij e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms vraag ik jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via franck.vanhee@telenet.be of mijn andere bovenstaande contactgegevens, dan zal deze informatie worden verwijderd.

Persoonsgegevens worden niet meegedeeld of overgedragen aan derden, derde landen of internationale organisaties, tenzij jij daar voorafgaandelijk en uitdrukkelijk mee hebt ingestemd. Het is daarnaast wel mogelijk dat kennis wordt genomen van jouw persoonsgegevens door de verwerkers waarop ik een beroep doe, zoals IT –consultants, cloud services of andere dienstverleners die mij helpen bij het beheer onze website en informatiesystemen, en mijn onderneming in het algemeen. Deze doorgifte gebeurt onder de verbintenis jouw persoonsgegevens geheim te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, met in begrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Documenten die jij mij via het contactformulier op de website bezorgt, worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor andere doeleinden dan de opdracht waarvoor jij een beroep doet op mijn diensten. De derde partijen die toegang krijgen tot jouw documenten om de opdracht uit te voeren zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst en mogen in geen enkel geval jouw documenten kopiëren of doorgeven aan andere partijen zonder jouw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Tenslotte kan ik deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien ik te goeder trouw van oordeel ben dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen. Teneinde, in de mate van het mogelijke, de ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te beletten, heb ik de gepaste procedures op het gebied van veiligheid en organisatie opgesteld, welke betrekking hebben zowel op het verzamelen van deze gegevens als op hun bewaring. Deze procedures zijn tevens van toepassing op alle verwerkers waar ik een beroep op doe.

Ik bewaar jouw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening of zolang ik dit nodig acht om mijn dienstverlening te kunnen blijven garanderen.

Je beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de toepassing van deze rechten kan je steeds contact met mij opnemen via het hoger vermelde e-mailadres. Inzake de verwerking van de persoonsgegevens kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Verder:

 • Als jij mij je e-mailadres via het webformulier meedeelt met betrekking tot een offerteaanvraag voor een eventuele opdracht, zal ik jou op dit e-mailadres contacteren om je aanvraag verder te bespreken. Ik zal je opgegeven e-mailadres niet gebruiken voor direct mail, tenzij ik je expliciete toestemming in de vorm van een opt-in op voorhand hebben ontvangen. Indien jij dergelijke direct mail na opt-in niet meer wenst te ontvangen, gelieve mij dan te contacteren op het hierboven vermelde adres of, indien voorzien, te unsubscriben in de e-mail zelf. Ik verbind mij ertoe op dat moment jouw gegevens te schrappen.
 • Op aanvraag verleen ik aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die ik van hen bijhoud. Als jij toegang wenst tot deze informatie, gelieve mij te contacteren op de hierboven vermelde adresgegevens.
 • Op aanvraag bied ik de bezoekers de mogelijkheid om eventuele (onjuiste) gegevens die ik van hen bijhoud, te corrigeren of te verwijderen. Als jij je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren of te verwijderen, gelieve mij te contacteren op het hierboven vermelde adres. Ik reageer dan zo snel mogelijk op je verzoek.

Cookiebeleid

Mijn website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om je gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt mij om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je mijn website bezoekt en laat mij tevens toe om de website te optimaliseren. Jij geeft me toestemming tot het gebruik van deze cookies. Jouw webbrowser laat je evenwel toe om op elk ogenblik jouw cookie -instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van jouw webbrowser.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw internetbrowser. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daartoe bestemde instellingen te kiezen. Ik wijs je er echter op dat jij in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Als je vindt dat mijn site niet in overeenstemming is met mijn privacybeleid, neem dan contact op met mij, op het hierboven vermelde adres.

Nog dit: berichten die je per e-mail naar mij stuurt, kunnen onveilig zijn. Ik raad derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan mij te zenden. Indien jij ervoor kiest berichten per e-mail aan mij te zenden, aanvaard jij het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Intellectueel eigendomsrecht

O ja, nog dit: het is echt niet toegelaten om zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming wat dan ook op/van deze website te kopiëren, te downloaden of hoe dan ook openbaar te maken. Mijn dank daarvoor!

Deze website en haar domeinnaam zijn eigendom van Franck Vanhee.

Belgisch recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.